Security

 

Fyzická ostraha objektu

 Základ činnosti agentury IBEX tvoří kompletní servis služeb související s poskytováním fyzické ostrahy a ochrany objektů a majetku svých klientů. Výkon fyzické ostrahy je prováděn formou střežení zaměstnanci ve firemní uniformě. V případě potřeb a požadavků klienta pak zaměstnanci v civilním oděvu. Zaměstnanci agentury IBEX jsou pro daný výkon služby vždy řádně vystrojeni, vybaveni a proškoleni. V případě požadavku je ostraha objektu klienta prováděna zaměstnancem strážní služby se psem. Jedná se o psy služebních plemen s řádným výcvikem a platným očkováním. Výkon lze kombinovat jako službu pochůzkovou, střežení v požadovaném prostoru, nebo strážení pevného stanoviště (kontrola na vrátnici, sledování pohybu osob, věcí, vozidel aj.)

 • zabrání krádežím, poškozování, zneužívání a ničení majetku
 • zamezí nedovolenému vstupu osob a neoprávněnému vjezdu či výjezdu vozidel                  P5190045
 • provádí kontrolu osob, vozidel a vnášených nebo vynášených věcí
 • spolupracuje na úkolech v oblasti BOZP a PO
 • plní úkoly související se záchranou života, zdraví a majetku
 • působí preventivně proti vzniku škod, mimořádných událostí a ekologických katastrof

Kontrola činnosti a výkonu služeb je prováděna odpovědnými zaměstnanci agentury a pověřenými osobami klienta, po dohodě s Objednatelem lze také technickými prostředky.

Firma IBEX zaměstnává pouze trestně a morálně bezúhonné zaměstnance. Na výběr zaměstnanců se klade velký důraz. Je uskutečňován na základě vstupních testů a pohovorů. Podmínkou je předložení výpisu z rejstříku trestů a osvědčení o zdravotní způsobilosti.Zaměstnanci strážní služby jsou pro svoji činnost náležitě připraveni, vycvičeni a pravidelně proškolováni. Školení probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnou legislativou, dle vnitřních směrnic a pokynů agentury IBEX, specifik střeženého objektu, vnitřních řádů a organizačních směrnic klienta.Zaměstnanci firmy IBEX jsou vázáni mlčenlivostí, což schvalují podpisem smlouvy před svým nástupem do pracovního poměru. 

Ochrana osob a majetku                                                                                                                                                                                                                                                                    Jedná se o specifickou službu na žádost Objednatele

 • ochrana proti přímým útokům nebo napadení objednatele (osobní ochrana)
 • doprovody chráněných osob (vozidlo s řidičem)
 • zajištění přepravy finančních hotovostí, cenin a majetku
 • cílené pátrání po osobách a věcech
 • asistence při jednáních, ochrana VIP
 • zabránění vzniku nestandardních situací, atd.

Převoz finanční hotovosti

Pro přepravu finančních hotovostí a cenin jsou vybíráni a určováni speciálně vycvičení a zaškolení pracovníci SBS ovládající prvky sebeobrany a bojového umění s Povolením držení a nošení střelné zbraně. Přeprava může být zajišťována jak zaměstnanci ve stejnokroji, tak i v občanském oděvu.

Elektronické monitorovací systémy

 • elektronických zabezpečovacích systémů ( EZS)
 • elektronických požárních systémů ( EPS )
 • kamerových systémů včetně průmyslové televize ( CCTV )
 • identifikačních vstupních systémů ( IVS )
 • ochrana perimetru

Elektronická ochrana - PCO

 • komunikátory určených pro síť NSG:
 • Reggae GT GSM (GPRS/SMS) komunikátor
 • Reggae LT  Lan komunikátor (internet)
 • Reggae GLT Kombinovaný GSM (GPRS/SMS), Lan komunikátor pro střežení s nejvyšším rizikem
 • vysílač TSM 45xW
 • pevná telefonní síť

Provádíme monitorování kamerových systémů pomocí internetu na PCO i PC operačního střediska dispečinku.

Elektronické monitorovací systémy zabezpečují objekty proti vstupu narušitelů, nepovolaných osob a jako prevence (vzniku požárů, aj. ). Záznamovým zařízením lze monitorovat a získat tak přehled o pohybu osob, věcí a vozidel ve vyhrazených prostorách a místech. 

 Soukromá bezpečnostní služba IBEX Ostrava je vybavena Pultem centralizované ochrany typu „NAM GLOBAL“ a vlastním operačním střediskem, které nepřetržitě monitoruje situaci ve střežených objektech. Elektronický monitorovací systém (PCO) řídí činnost zásahových jednotek po dobu 24 hodin na jednotlivých stanovištích, podporuje a usměrňuje činnost fyzické ostrahy na daných objektech. Střežení objektů kamerovými systémy je prováděno přenosem dat po internetu na PC operačního střediska.Tuto službu již využívají desítky významných klientů nejen na území města, ale i celého regionu Ostravska

Zásahová jednotka

Do zásahové skupiny jsou vybíráni a zařazováni nejzkušenější vyškolení zaměstnanci a specialisté od kterých se vyžaduje:

 • objektivní rozhodování, rychlá reakce, zvládání stresu a krizové situace
 • znalosti bezpečnostních zásad, vyhodnocení rizika, základy kriminalistiky
 • vysokou úroveň morálního a právního vědomí, znalost příslušné legislativy
 • dobrá fyzická zdatnost a psychická odolnost.